Objects at magnitude 22

Objects at magnitude 22
Objects at magnitude 22 The object circled in red has a magnitude of 22. Luca Buzzi