Bruce Murray Space Image Library

Shenzhou-9 crew training

Shenzhou-9 crew training
Shenzhou-9 crew training The crew of Shenzhou-9 trains in a capsule simulator. From left to right: Liu Wang, Jing Haipeng and Liu Yang. Xinhua news agency / Qin Xian'an