Bruce Murray Space Image Library

Lunar far side and Earth from Queqiao

Lunar far side and Earth from Queqiao
Lunar far side and Earth from Queqiao The Moon and Earth imaged by Queqiao in January 2019. Zhejiang University / Sina Weibo