ATV Edoardo Amaldi arrives in Kourou

ATV Edoardo Amaldi arrives in Kourou
ATV Edoardo Amaldi arrives in Kourou The third ESA Automated Transfer Vehicle, Edoardo Amaldi, arrives on a French cargo ship in Kourou, French Guiana on August 25, 2011. ESA