Soaring Shenzhou

Soaring Shenzhou
Soaring Shenzhou Shenzhou 10 soars into the sky atop a Long March 2F rocket, carrying Chinese astronauts Nie Haisheng, Zhang Xiaoguang and Wang Yaping. Xinhau News Agency