Slippy tracks, Curiosity sol 672

Slippy tracks, Curiosity sol 672
Slippy tracks, Curiosity sol 672 NASA / JPL