Neil receives the Cosmos baton?

Neil receives the Cosmos baton?
Neil receives the Cosmos baton? Fox