Necho crater detail: ???

Necho crater detail: ???
Necho crater detail: ??? NASA / GSFC / ASU