Two solstices from DSCOVR

Two solstices from DSCOVR
Two solstices from DSCOVR
Two solstices from DSCOVR Left image from June 20, right image from December 14. NASA / GSFC